Αρχείο Αεροφωτογραφιών - Χαρτών

αεροφωτογραφιες
αεροφωτογραφιες

Το γραφείο μας διαθέτει και παράλληλα ενημερώνει ανά τακτά χρονικά διαστήματα ένα ευρύ αρχείο αεροφωτογραφιών (Α/Φ), οι οποίες αποτελούν πιστοποιημένο υλικό διότι προέρχονται από επίσημους κρατικούς και ανεξάρτητους φορείς. Αποτελούν δημόσια έγγραφα, διαθέτοντας πιστοποιημένη ημερομηνία και ώρα λήψης, καθώς και άλλων επιπρόσθετων στοιχείων (κλίμακα, τύπος κάμερας, τύπος φακού, εστιακή απόσταση, όνομα πιλότου κλπ.).

Συνοπτικά, το αρχείο μας αποτελείται από μία πληθώρα αεροφωτογραφιών ιστορικής περιόδου (1939 – 1960) κυρίως για τον Νομό Αττικής και γενικότερα διαφόρων περιοχών της ελληνικής επικράτειας (1945 – 1960), καθώς και από έναν αρκετά μεγάλο αριθμό αεροφωτογραφιών διαχρονικής περιόδου (1961 και έπειτα) που καλύπτουν διάφορες εκτάσεις της χώρας.

 Επιπλέον, διαθέτουμε έναν πλήρη κατάλογο χρονοσειρών ορθοφωτοχαρτών (ορθοεικόνων) διαφόρων χρονικών περιόδων (1945 – 2016) που καλύπτουν το σύνολο της χώρας. Πέραν αυτών, παρέχουμε ψηφιακά μοντέλα εδάφους (DTM), ψηφιακά υψομετρικά μοντέλα (DEM), τοπογραφικά διαγράμματα, σχέδια πόλεων, γεωλογικούς & υδρολογικούς χάρτες, χάρτες βλάστησης & χρήσεων γης σε διάφορες κλίμακες, μέχρι πιο εξειδικευμένα προϊόντα (χάρτες υφαλμυρομένων περιοχών, χάρτες με αυξημένα νιτρικά, χλωριόντα και άλλων γεωχημικών δεικτών στο νερό) διαφόρων περιοχών.

H συγκεκριμένη υπηρεσία είναι διαθέσιμη αποκλειστικά και μόνο για τους πελάτες οι οποίοι πρόκειται να αναθέσουν στο γραφείο μας την αντίστοιχη σύνταξη μελέτης φωτοερμηνείας για τη διεκπεραίωση υποθέσεων, μεταξύ των οποίων ενδεικτικά αναφέρονται οι εξής:

 • Τεκμηρίωση των Αντιρρήσεων κατά του περιεχομένου των αναρτημένων δασικών χαρτών
 • Προσδιορισμό και απόδοση ορίων ιδιοκτησίας
 • Εντοπισμό αυθαίρετων κτισμάτων και αξιολόγηση του έτους κατασκευής
 • Τακτοποίηση και νομιμοποίηση αυθαίρετων κτισμάτων και κατασκευών
 • Ύπαρξη ή μη διόδου δουλείας και τυχόν καταπατήσεων.
Συχνεσ ερωτησεισ

Όσα χρειάζεται να γνωρίζετε για την αγορά αεροφωτογραφιών, τη διαδικασία και τα στάδια παραγγελίας, καθώς και τι θα πρέπει να προσέξετε.

Οι αεροφωτογραφίες στις περισσότερες των περιπτώσεων πλαισιώνουν τις τεχνικές εκθέσεις φωτοερμηνείας και υπόκεινται σε στερεοσκοπικό έλεγχο (τρεις διαστάσεις) σε ζεύγη, όταν για τις ανάγκες της μελέτης απαιτείται πολύ μεγάλη ακρίβεια και εξαγωγή ασφαλέστερων συμπερασμάτων ή σε απλό μονοσκοπικό έλεγχο (δύο διαστάσεις) και χρησιμοποιούνται για μία πληθώρα ζητημάτων που σχετίζονται με το δάσος, το περιβάλλον, τον μελετητικό – κατασκευαστικό κλάδο, την τακτοποίηση και νομιμοποίηση αυθαίρετων κτισμάτων και κατασκευών ή για την επίλυση διενέξεων μεταξύ πολιτών για ζητήματα που αφορούν τον προσδιορισμό και την απόδοση ορίων ιδιοκτησίας, την ύπαρξη ή μη διόδου δουλείας  και τυχόν καταπατήσεων.

Μέσα από μία πλούσια συλλογή ποικίλων κατηγοριών που διαθέτουμε, μπορείτε να ενημερωθείτε με τους ακόλουθους τρόπους για τη διαθεσιμότητα των προϊόντων για τα οποία ενδιαφέρεστε και να προμηθευτείτε τα αντίστοιχα γεωχωρικά υλικά:

 • Με τη χορήγηση τοπογραφικού διαγράμματος με συντεταγμένες κατά ΕΓΣΑ ’87.
 • Με τη χορήγηση αποσπάσματος κτηματολογικού διαγράμματος με συντεταγμένες κατά ΕΓΣΑ ’87.
 • Με τη χορήγηση ΚΑΕΚ της ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ.
 • Να μας αναφέρετε τις χρονικές περιόδους για τις οποίες ενδιαφέρεστε.
 • Να μας αναφέρετε τον σκοπό της παραγγελίας και που θα χρησιμοποιηθεί το εν λόγω γεωχωρικό υλικό.

Στην περίπτωση που δε διαθέτουμε το προϊόν ή μία σειρά προϊόντων για το/τα οποίο/οποία ενδιαφέρεστε έχουμε τη δυνατότητα να αναλάβουμε με υπευθυνότητα, αξιοπιστία και αμεσότητα όλα τα στάδια που αφορούν τη διαδικασία απόκτησης και χορήγησης των εν λόγω υλικών:

 • Συμπλήρωση αίτησης χορήγησης γεωγραφικών υλικών (είδος, επιθυμητό χρονικό διάστημα, καταχώρηση συντεταγμένων κλπ.)
 • Μετάβαση δια ζώσης στις επίσημες υπηρεσίες χορήγησης γεωγραφικών υλικών (Γεωγραφική Υπηρεσία Στρατού, Ελληνικό Κτηματολόγιο), προκειμένου να γίνει απευθείας προκαταρκτική διενέργεια ελέγχου, αρχικά για τη διαθεσιμότητα των προϊόντων ως προς την απαιτούμενη χρονολογία ή σειρά χρονολογιών και την κάλυψη της περιοχής ενδιαφέροντος και ακολούθως για τη διερεύνηση και την επιλογή της κατάλληλης κλίμακας.
 • Εφόσον το υλικό που αναζητούμε υπάρχει και πληροί τις προδιαγραφές καταλληλόλητας πραγματοποιείται απευθείας η παραγγελία.
 • Σε διάστημα ελαχίστων ημερών μας αποστέλλεται ειδοποίηση και παραλαμβάνουμε άμεσα και πάλι δια ζώσης από τους επίσημους φορείς την παραγγελία, ώστε να μειωθεί ο χρόνος διεκπεραίωσης της αγοράς σας.

 

Tο γραφείο μας αναγνωρίζοντας την πολυπλοκότητα από την εύρεση, τα διάφορα στάδια της παραγγελίας μέχρι την τελική χορήγηση των γεωχωρικών υλικών, φροντίζει ώστε η απόκτηση του υλικού που θέλετε να αποκτήσετε να αποτελεί μία απλή διαδικασία που να ολοκληρώνεται άμεσα.

 • Μείωση στο ελάχιστο δυνατό του χρόνου παράδοσης των γεωχωρικών προϊόντων στον/στην ενδιαφερόμενο/νη.
 • Δεδομένου του ότι όλες οι υπηρεσίες χορήγησης αεροφωτογραφικών υλικών βρίσκονται εντός της περιοχής της Αθήνας, έχουμε ως γραφείο τη δυνατότητα της δια ζώσης μετάβασης σε αυτές.
 • Εξαιτίας της ανωτέρω συνθήκης, έχουμε το πλεονέκτημα πριν τη διενέργεια της τελικής παραγγελίας, να πραγματοποιούμε προκαταρκτικό έλεγχο για την καταλληλόλητα των προϊόντων που σκοπεύουμε να αγοράσουμε και που αφορούν κυρίως τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των αεροφωτογραφιών όπως η ανάλυση, η ευκρίνεια, τυχόν η ύπαρξη νεφών που εμποδίζουν την ορατότητα της περιοχής ενδιαφέροντος κλπ.
 • Η εν λόγω υπηρεσία είναι ιδανική για τους ανθρώπους εκείνους οι οποίοι διαμένουν σε άλλη πόλη ή έχουν μία απαιτητική από άποψη χρόνου καθημερινότητα.
 • Παραλαμβάνετε το υλικό που έχετε παραγγείλει σε σύντομο χρονικό διάστημα (5 έως 10 εργάσιμες ημέρες).
 • Αποστέλλουμε το γεωχωρικό υλικό σε οποιαδήποτε περιοχή της Ελλάδας.

Οι αεροφωτογραφίες σε ψηφιακή ή έντυπη μορφή δεν αποτελούν από μόνες τους αποδεικτικό υλικό και δεν έχουν νομική ισχύ εάν δε συνοδεύονται από την αντίστοιχη τεχνική έκθεση φωτοερμηνείας με επιστημονικά τεκμηριωμένα ευρήματα και εμπεριστατωμένη ανάλυση προκειμένου να έχουν πλήρη αποδεικτική αξία και να γίνουν αποδεκτές από διάφορους κρατικούς φορείς, όπως δασικές υπηρεσίες (Δασαρχεία – Δ/νσεις Δασών), πολεοδομικές υπηρεσίες, δικαστήρια κλπ. 

 

Για την αποτελεσματική και άρτια εξυπηρέτησή σας προτείνεται η ανάθεση της παραγγελίας και προμήθειας αεροφωτογραφιών και οποιονδήποτε άλλων γεωχωρικών υλικών σε εξειδικευμένο Δασολόγο επιστήμονα, ο οποίος διαθέτει εξειδικευμένες γνώσεις φωτοερμηνευτικής ανάλυσης, καθώς η εύρεση και η χορήγηση αεροφωτογραφικού ή οποιουδήποτε άλλου γεωχωρικού υλικού παρόλο που δείχνει μία απλή διαδικασία, αποδεικνύεται τελικώς αρκετά σύνθετη, πολύπλοκη και ζημιογόνα , που πολλές φορές εξαιτίας λανθασμένων χειρισμών και επιλογών είναι χρονοβόρα και προκύπτουν σφάλματα ή παραλείψεις με πιο σύνηθες το φαινόμενο της αγοράς ακατάλληλου υλικού  (μεγεθυμένες αεροφωτογραφίες), αεροφωτογραφίες με χαμηλή ευκρίνεια και ύπαρξη νεφών με αποτέλεσμα να πλήττονται οι ενδιαφερόμενοι με περιττά έξοδα.

Επικοινωνήστε μαζί μας για να εξετάσουμε την υπόθεσή σας και να σας καθοδηγήσουμε υπεύθυνα, ώστε να προμηθευτείτε το κατάλληλο υλικό ανάλογα για την περίπτωση που το χρειάζεστε.

ΚΛΕΙΣΤΕ ΜΙΑ
ΔΩΡΕΑΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Αποστόλης Καραγεωργόπουλος

Έχετε ερωτήσεις;

Αποστόλης Καραγεωργόπουλος

Επικοινωνήστε μαζί μας

Αποστόλης Καραγεωργόπουλος

Λύση της υπόθεσής σας

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Αμφισβητήσεις κατά Πράξεων Χαρακτηρισμού

Επεμβάσεις – Δραστηριότητες σε δάση

Μελέτες φυτοτεχνικής διαμόρφωσης έργων πρασίνου

Πάσης φύσεως νομικές συμβουλές σε θέματα επί της δασικής νομοθεσίας

τροποι παροχης υπηρεσιων

Αφουγκραζόμενοι τις τάσεις της σύγχρονης εποχής και η ανάγκη να ανταποκριθούμε σε μία καθημερινότητα που γίνεται απρόβλεπτη και μεταβάλλεται με όλο και πιο γρήγορους ρυθμούς, με σύμμαχο τις αξιόπιστες τεχνολογικές λύσεις που είναι πλέον προσβάσιμες στο ευρύ κοινό και με τη δεδομένη εξοικείωση της πλειοψηφίας  με την ιδέα των τηλεδιασκέψεων και της τηλεργασίας,  παρέχουμε πέραν των δια ζώσης ραντεβού και υπηρεσίες μέσω διαδικτύου χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση.

Οι εξ αποστάσεως τηλεδιασκέψεις αποτελούν την πλέον ιδανική επιλογή για τους ανθρώπους εκείνους, οι οποίοι διαμένουν σε άλλη πόλη, που ζουν και κινούνται μέσα σε μία ολοένα και πιο απαιτητική από άποψη χρόνου καθημερινότητα και οι οποίοι όλο και πιο συχνά πρέπει να μετακινούνται για τη δουλειά ή την προσωπική τους ζωή, η αποδέσμευση του ραντεβού από οποιοδήποτε ‘’τοπικό’’ περιορισμό αποτελεί πλέον πολύ σημαντική διευκόλυνση για τον καθένα. 

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ

Δασολόγος ΑΠΘ, M.Sc.
Περιβαλλοντολόγος

Δασολόγος ΑΠΘ, M.Sc.
Περιβαλλοντολόγος

Ονομάζομαι Καραγεωργόπουλος Απόστολος με καταγωγή από τον Αλμυρό Μαγνησίας. Είμαι διπλωματούχος Δασολόγος – Περιβαλλοντολόγος και κατέχω άδεια ασκήσεως επαγγέλματος Δασολόγου (αρ. Μητρ. ΓΕΩΤ.Ε.Ε. 2-04189) και μελετητικού πτυχίου (αρ. Μητρ. 27356) στις Κατηγορίες 24, 25, 27 με βαθμό Α΄ Τάξης. Είμαι απόφοιτος του Τμήματος Δασολογίας & Φυσικού Περιβάλλοντος του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, με μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης (M.Sc.) στο πεδίο της Υδρολογίας και Περιβαλλοντικής Διαχείρισης Υδατικών Πόρων της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου με τίτλο «Επιστήμη και Τεχνολογία Υδατικών Πόρων» (2015-2017).

Από το 2017 έως το 2021 εργάστηκα τόσο στον μελετητικό όσο και στον εργοληπτικό κλάδο, αποκτώντας σημαντική εμπειρία και εξειδίκευση ασχολούμενος με ένα ευρύ πεδίο αντικειμένων τόσο ως προς τα διάφορα στάδια σε σχέση με το δασικό χάρτη (κατάρτιση, επικαιροποίηση, αντιρρήσεις), όσο και με εκπονήσεις μελετών φωτοερμηνείας, σύνταξης διαχειριστικών μελετών, συμμετοχής σε διαγωνισμούς του Δημοσίου, σύνταξης και εκτέλεσης επιμετρικών εργασιών, καθώς και με τον συντονισμό και την επίβλεψη εργασιών στο πεδίο.

Επόμενο βήμα της επαγγελματικής μου σταδιοδρομίας αποτέλεσε το 2021 η δημιουργία της ατομικής επιχείρησης με την επωνυμία ΄΄ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ΄΄, η οποία εδρεύει στον Αλμυρό Μαγνησίας, διαθέτοντας παράρτημα στην Αθήνα, ενώ δραστηριοποιείται σε όλη την χώρα, παρέχοντας υψηλής ποιότητας υπηρεσίες σε ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων του Δασολόγου, όπως Δασικές, φυτοτεχνικές & περιβαλλοντικές μελέτες, υπηρεσίες δασικών χαρτών και κτηματολογίου, γεωπληροφορικής, σύνταξης μελετών φωτοερμηνείας, διαχείρισης ορεινών βοσκοτόπων, υδάτινων πόρων, αεροφωτογραφήσεων με χρήση ΣμηΕΑ – DRONE και συμβουλευτικές υπηρεσίες.

Στα πλαίσια της παρούσας επαγγελματικής μου δραστηριότητας, αποτελώ εξωτερικός συνεργάτης της Γενικής Διεύθυνσης Δασών & Δασικού Περιβάλλοντος του ΥΠΕΝ, παρέχοντας υπηρεσίες υποστηρικτικών εργασιών για τις ανάγκες του Τμήματος Δασοτεχνικής Διευθέτησης Χειμάρρων & Έργων Ορεινής Υδρονομίας της Διεύθυνσης Δασικών Έργων & Υποδομών.