Εργα

ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΥΔΡΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΧΕΙΜΑΡΡΩΝ

Η τέχνη των δασικών φραγμάτων… (από το αρχείο της δασικής υπηρεσίας)

Τα  πάσης φύσεως υδρονομικά έργα διευθέτησης των χειμάρρων (φυτοκομικά, φυτοτεχνικά και τεχνικά) αποτελούν ένα αλληλένδετο σύστημα έργων προστασίας από τις δυσμενείς χειμαρρικές λειτουργίες (διαβρώσεις πάσης μορφής, ολισθήσεις, κατακρημνίσεις, αποσαθρώσεις) και τα έντονα πλημμυρικά φαινόμενα  (Εικ. 1.1 α έως ε, 1.2,  1.3 α έως ια), που αποδομούν και αποσταθεροποιούν το ανθρωπογενές και φυσικό περιβάλλον.

Βασικά έργα διευθέτησης είναι τα πάσης φύσεως φράγματα, τα οποία αποτελούν τον κορμό των υδρονομικών έργων, πάνω στα οποία στηρίζεται η επίτευξη των αρχών διευθέτησης (προστατευτικής, υδρολογικής, περιβαλλοντικής αποκατάστασης και ορθολογικής διαχείρισης και αξιοποίησης). Δομικά υλικά στις διευθετήσεις χειμάρρων είναι η πέτρα, το χώμα, φυτευτικό υλικό, το ξύλο (ζων και νεκρό), το σκυρόδεμα, τα συρματοκιβώτια και ο συνδυασμός αυτών.

Μέχρι την περίοδο του 1970 κυρίαρχο υλικό κατασκευής των τεχνικών υδρονομικών έργων (φράγματα, πρόβολοι, παράλληλοι τοίχοι κλπ.) ήταν η πέτρα αυτούσια, ή η μίξη αυτής με άλλα φυσικά ή τεχνικά υλικά, όπως το χώμα (βαθμίδες πάσης μορφής), οι συρματόπλεκτες κατασκευές (σαρζανέτ), το σκυρόδεμα (λιθοδομή, λιθόδεμα, λιθεπένδυση), το ξύλο και άλλα υλικά. Η κυριαρχία του σκυροδέματος στην κατασκευή των τεχνικών υδρονομικών έργων άρχισε από 1970, αλλά ακόμη και τότε συχνά τα φράγματα λιθεπενδύονταν.

Εικ. 1.1: Χαρακτηριστικές απόψεις δυσμενών χειμαρρικών φαινομένων. α) διαβρώσεις (α1=επιφανειακές, α2= πρανικές,  α3=αυλακωτές, α4=φαραγγωτές, α5=χαραδρωτικές), β) αποσαθρώσεις, γ) ολισθήσεις δ) βραχοκατακρημνίσεις και ε) σύνθετα χειμαρρικά φαινόμενα

Εικόνα 1.2: Χαρακτηριστικά πλημμυρικά συμβάντα του ελλαδικού χώρου (Παυλίδης Β. 2012)

Στην Εικόνα 1.3 παρέχονται απόψεις έργων με διάφορα δομικά υλικά, με την  επισήμανση  της μέχρι το 1970 κυριαρχίας ως  δομικού υλικού  φυσικών υλικών (κυρίως  πέτρας)  στην κατασκευή των υδρονομικών έργων διευθέτησης. Τα υλικά των κατασκευών αυτών πέραν του κύριου στόχου τους (αποτροπή διαβρώσεων, αποσαθρώσεων, ολισθήσεων και πλημμυρικών φαινομένων), σε συνδυασμό με  το υγρό στοιχείο, τις  υδατοπτώσεις και  τα χειμάρρια και παραχειμάρρια περιβάλλοντα (φαράγγια, χαράδρες κλπ.), αναδείκνυαν και βελτίωναν το φυσικό περιβάλλον.

Όπου μάλιστα οι λιθόδμητες κατασκευές, ιδιαίτερα τα  φράγματα, συνυπήρχαν με πέτρινα γεφύρια, η συνύπαρξή τους προσέδιδε ένα ιδιαίτερο αισθητικό αποτέλεσμα, με την αρμονική εναλλαγή  και συναρμογή των χρωμάτων του τοπίου και των φυσικών υλικών των κατασκευών αυτών, με αποτέλεσμα να συνιστούν πλέον ουσιώδη στοιχεία της αρχιτεκτονικής και πολιτιστικής μας κληρονομιάς.

Εικ. 1.3: Απόψεις υδρονομικών έργων διευθέτησης: α) κορμοφράγμα, β) Ξηρολίθινο φράγμα, γ)  Λιθόδμητες κατασκευές, δ) Λιθόστρωση πρανών,  ε) φράγματα από σκυρόδεμα,  στ) συρμάτινο φράγμα, ζ) συρματόπλεκτο φράγμα,  η) Προκατασκευασμένο φράγμα,  θ) χωμάτινο φράγμα, ι) στερέωση κλιτύων  με κορδόνια από νεκρό ή ζων υλικό,  ια) ξηρολίθινες βαθμίδες συγκράτησης εδαφών σε ελληνικά νησιά

Κοινοποίηση:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Αμφισβητήσεις κατά Πράξεων Χαρακτηρισμού

Επεμβάσεις – Δραστηριότητες σε δάση

Μελέτες φυτοτεχνικής διαμόρφωσης έργων πρασίνου

Πάσης φύσεως νομικές συμβουλές σε θέματα επί της δασικής νομοθεσίας

τροποι παροχης υπηρεσιων

Αφουγκραζόμενοι τις τάσεις της σύγχρονης εποχής και η ανάγκη να ανταποκριθούμε σε μία καθημερινότητα που γίνεται απρόβλεπτη και μεταβάλλεται με όλο και πιο γρήγορους ρυθμούς, με σύμμαχο τις αξιόπιστες τεχνολογικές λύσεις που είναι πλέον προσβάσιμες στο ευρύ κοινό και με τη δεδομένη εξοικείωση της πλειοψηφίας  με την ιδέα των τηλεδιασκέψεων και της τηλεργασίας,  παρέχουμε πέραν των δια ζώσης ραντεβού και υπηρεσίες μέσω διαδικτύου χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση.

Οι εξ αποστάσεως τηλεδιασκέψεις αποτελούν την πλέον ιδανική επιλογή για τους ανθρώπους εκείνους, οι οποίοι διαμένουν σε άλλη πόλη, που ζουν και κινούνται μέσα σε μία ολοένα και πιο απαιτητική από άποψη χρόνου καθημερινότητα και οι οποίοι όλο και πιο συχνά πρέπει να μετακινούνται για τη δουλειά ή την προσωπική τους ζωή, η αποδέσμευση του ραντεβού από οποιοδήποτε ‘’τοπικό’’ περιορισμό αποτελεί πλέον πολύ σημαντική διευκόλυνση για τον καθένα. 

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ

Δασολόγος ΑΠΘ, M.Sc.
Περιβαλλοντολόγος

Δασολόγος ΑΠΘ, M.Sc.
Περιβαλλοντολόγος

Ονομάζομαι Καραγεωργόπουλος Απόστολος με καταγωγή από τον Αλμυρό Μαγνησίας. Είμαι διπλωματούχος Δασολόγος – Περιβαλλοντολόγος και κατέχω άδεια ασκήσεως επαγγέλματος Δασολόγου (αρ. Μητρ. ΓΕΩΤ.Ε.Ε. 2-04189) και μελετητικού πτυχίου (αρ. Μητρ. 27356) στις Κατηγορίες 24, 25, 27 με βαθμό Α΄ Τάξης. Είμαι απόφοιτος του Τμήματος Δασολογίας & Φυσικού Περιβάλλοντος του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, με μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης (M.Sc.) στο πεδίο της Υδρολογίας και Περιβαλλοντικής Διαχείρισης Υδατικών Πόρων της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου με τίτλο «Επιστήμη και Τεχνολογία Υδατικών Πόρων» (2015-2017).

Από το 2017 έως το 2021 εργάστηκα τόσο στον μελετητικό όσο και στον εργοληπτικό κλάδο, αποκτώντας σημαντική εμπειρία και εξειδίκευση ασχολούμενος με ένα ευρύ πεδίο αντικειμένων τόσο ως προς τα διάφορα στάδια σε σχέση με το δασικό χάρτη (κατάρτιση, επικαιροποίηση, αντιρρήσεις), όσο και με εκπονήσεις μελετών φωτοερμηνείας, σύνταξης διαχειριστικών μελετών, συμμετοχής σε διαγωνισμούς του Δημοσίου, σύνταξης και εκτέλεσης επιμετρικών εργασιών, καθώς και με τον συντονισμό και την επίβλεψη εργασιών στο πεδίο.

Επόμενο βήμα της επαγγελματικής μου σταδιοδρομίας αποτέλεσε το 2021 η δημιουργία της ατομικής επιχείρησης με την επωνυμία ΄΄ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ΄΄, η οποία εδρεύει στον Αλμυρό Μαγνησίας, διαθέτοντας παράρτημα στην Αθήνα, ενώ δραστηριοποιείται σε όλη την χώρα, παρέχοντας υψηλής ποιότητας υπηρεσίες σε ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων του Δασολόγου, όπως Δασικές, φυτοτεχνικές & περιβαλλοντικές μελέτες, υπηρεσίες δασικών χαρτών και κτηματολογίου, γεωπληροφορικής, σύνταξης μελετών φωτοερμηνείας, διαχείρισης ορεινών βοσκοτόπων, υδάτινων πόρων, αεροφωτογραφήσεων με χρήση ΣμηΕΑ – DRONE και συμβουλευτικές υπηρεσίες.

Στα πλαίσια της παρούσας επαγγελματικής μου δραστηριότητας, αποτελώ εξωτερικός συνεργάτης της Γενικής Διεύθυνσης Δασών & Δασικού Περιβάλλοντος του ΥΠΕΝ, παρέχοντας υπηρεσίες υποστηρικτικών εργασιών για τις ανάγκες του Τμήματος Δασοτεχνικής Διευθέτησης Χειμάρρων & Έργων Ορεινής Υδρονομίας της Διεύθυνσης Δασικών Έργων & Υποδομών.