Αποστόλης Καραγεωργόπουλος

ΥΠΟΒΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ (ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΑΣΙΚΩΝ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ) ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 55 ΤΟΥ Ν. 4685/2020 – ΟΙΚΙΣΤΙΚΕΣ ΠΥΚΝΩΣΕΙΣ

Η διαδικασία της ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων, στο πλαίσιο των άρθρων 50 έως 55 (ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ- Οικιστικές Πυκνώσεις) του ν. 4685/2020 (ΦΕΚ Α 92/07.05.2020) και της υπ’ αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΠΔ/68161/3775/16.07.2021 ΚΥΑ (ΦΕΚ 3253Β/22.07.2021), πραγματοποιείται μέσω της ειδικής διαδικτυακής πλατφόρμας της ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ. Οι ανωτέρω διατάξεις αφορούν κατοικίες και συνοδές κατασκευές οι οποίες βρίσκονται σε οικιστικές πυκνώσεις εντός περιοχών που περιλαμβάνονται σε αναρτημένους ή κυρωμένους δασικούς χάρτες ή βρίσκονται σε δάση και δασικές εκτάσεις.

Ο όρος «οικιστικές πυκνώσεις» εμφανίστηκε για πρώτη φορά στο άρθρο 153 περ. ΙΑ του ν. 4389/2016, με το οποίο τροποποιήθηκε το άρθρο 23 του ν. 3889/2010. Πρόκειται για συστάδες αυθαιρέτων εντός δασών που αποτυπώνονται με ιώδες χρώμα και εξαιρούνται από την ανάρτηση στον δασικό χάρτη.

Με τη δημοσίευση της κυα 34844/11.07.2016 καθορίσθηκαν τα κριτήρια προσδιορισμού της οικιστικής πύκνωσης κατ’ άρθρο 23 παρ. 4 ν. 3889/10: α) ελάχιστος αριθμός συγκέντρωσης 50 κτηρίων και β) κριτήρια προσδιορισμού της επιφάνειας της έκτασης που περιλαμβάνεται εντός του ιώδους περιγράμματος. Οι κορυφές του ιώδους περιγράμματος πρέπει κατά το δυνατόν να ταυτίζονται με κτήρια. Τα ιώδη περιγράμματα προσδιορίζονται με ευθύνη των οικείων ΟΤΑ και διαβιβάζονται στις αρμόδιες Διευθύνσεις Δασών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, προκειμένου να εξαιρεθούν από την ανάρτηση στο δασικό χάρτη. Κατά την ανάρτηση του δασικού χάρτη της ευρύτερης περιοχής, το περιεχόμενο του δασικού χάρτη εντός των ιωδών περιγραμμάτων παραμένει ορατό και εκτός διαδικασίας ανάρτησης. Τυχόν δασικές εκτάσεις εντός των περιοχών των οικιστικών πυκνώσεων συνεχίζουν να υπάγονται στις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας.

Εντωμεταξύ, οι αποφάσεις της μείζονος Ολομέλειας ΣτΕ 685-688/2019 έκριναν ότι οι διατάξεις του άρθρου 23 παρ. 4 του ν. 3889/2010 αντίκεινται στο άρθρο 24 παρ. 1 του Συντάγματος. Σύμφωνα με τις
αποφάσεις, η αιτιολογική έκθεση της τροπολογίας, με την οποία επανεισήχθη με το άρθρο 39 του ν. 4489/17 η ρύθμιση των οικιστικών πυκνώσεων, δεν περιελάμβανε τους λόγους, για τους οποίους κατέστη αναγκαία η αυτούσια επανάληψη με νεότερο τυπικό νόμο των ρυθμίσεων της κυα 34844/16, παρ’ ότι η συνταγματικότητά τους είχε ήδη αμφισβητηθεί.

Για ποιο λόγο να δηλώσει κάποιος το δασικό του αυθαίρετο;

Οι ιδιοκτήτες δασικών αυθαιρέτων, με την υποβολή της σχετικής ηλεκτρονικής αίτησης και την καταβολή ενός παραβόλου ύψους 250 ευρώ, θα επιτύχουν σε πρώτη φάση να εξαιρεθεί το δασικό τους αυθαίρετο από την κατεδάφιση, να εξαιρεθούν από την πληρωμή ήδη καταλογισμένων προστίμων, αλλά και να αποφύγουν να πληρώσουν νέα πρόστιμα.

Τι προβλέπεται μετά την υποβολή της αίτησης;

Εν συνεχεία, βάσει του συνόλου των αρχικών αιτήσεων και την ολοκλήρωση της σύνταξης οικονομοτεχνικών μελετών σύμφωνα με το περιεχόμενο του άρθρου 53 του ν. 4685/2020, θα εκδοθεί Προεδρικό Διάταγμα κατά το άρθρο 54 που θα καθορίζει τους όρους διατήρησης ή κατεδάφισης των κατοικιών που έχουν δηλωθεί. Αποκλείονται όσα κτίρια δεν έχουν χαρακτήρα κατοικίας, έχουν ανεγερθεί μετά την 28η Ιουλίου 2011, και βρίσκονται σε περιοχές όπου ισχύουν ειδικές προστατευτικές διατάξεις.

Ποιοι έχουν δικαίωμα να υποβάλουν αίτηση;

Δικαίωμα υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης έχουν και όσοι ενδιαφερόμενοι έχουν υποβάλει αίτηση διόρθωσης προδήλου σφάλματος του δασικού χάρτη, αντιρρήσεις, αίτηση ακυρώσεως ή οποιοδήποτε άλλο διοικητικό ή ένδικο βοήθημα, με το οποίο αμφισβητούν ότι η ιδιοκτησία τους έχει δασικό χαρακτήρα.

Η αίτηση υποβάλλεται από τον κύριο, νομέα ή κάτοχο της κατοικίας στη διαδικτυακή πλατφόρμα του «Ελληνικού Κτηματολογίου», η οποία θα χρησιμοποιηθεί επίσης και για την ολοκλήρωση της οριστικής τακτοποίησης όταν θα έρθει εκείνη η στιγμή. Η είσοδος στην πλατφόρμα πραγματοποιείται με τη χρήση κωδικών Taxisnet, ενώ για την υποβολή της αίτησης, απαιτείται έκδοση και πληρωμή, μέσω της ιστοσελίδας της Γ.Γ.Π.Σ. ηλεκτρονικού παραβόλου ύψους 250 ευρώ.

Τι στοιχεία και δικαιολογητικά περιλαμβάνει η ηλεκτρονική αίτηση για την υπαγωγή στις διατάξεις του άρθρου 55 του ν. 4685/2020 (Οικιστικές Πυκνώσεις) ;

Αρχικά να σημειωθεί πως οι αιτήσεις αφορούν σε κατοικίες και κατασκευές που τις συνοδεύουν, οι οποίες βρίσκονται σε οικιστικές πυκνώσεις εντός περιοχών που περιλαμβάνονται σε αναρτημένους ή κυρωμένους δασικούς χάρτες και βρίσκονται σε δάση και δασικές εκτάσεις.

Η αίτηση, εκτός της καταχώρησης των στοιχείων φυσικού/νοµικού προσώπου και την τεκμηρίωση του έννοµου συμφέροντος, περιλαμβάνει τουλάχιστον τα παρακάτω στοιχεία:

α) τον εντοπισμό και την οριοθέτηση της έκτασης ενδιαφέροντος (γεωτεμαχίου),

β) τον εντοπισμό και την οριοθέτηση του περιγράμματος των κτηρίων εντός της έκτασης
ενδιαφέροντος (γεωτεμαχίου),

γ) την περιγραφή των κατοικίας, την οποία αφορά το αίτημα, και των τυχόν κατασκευών που την
συνοδεύουν, ως προς το είδος, την κάλυψη, τη δομημένη επιφάνεια, το ύψος και την χρήση,

δ) υποχρεωτικά δικαιολογητικά (έγγραφα):

 1. έγγραφα τα οποία αποδεικνύουν το έννομο συμφέρον, υπό μορφή απλών αντιγράφων (τίτλοι ιδιοκτησίας, συμβόλαια, παραχωρητήρια),
 2. υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 υπογεγραμμένη από τον ενδιαφερόμενο, στην οποία δηλώνει ότι τα στοιχεία που έχουν υποβληθεί είναι αληθή,
 3. υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 υπογεγραμμένη από μηχανικό, με την οποία βεβαιώνεται η περιγραφή της κατοικίας (κτίσμα & βεράντες) που αφορά το αίτημα και των τυχών συνοδευουσών κατασκευών (στέγαστρα, αποθήκες κλπ.), ως προς το είδος, το εμβαδόν κάλυψης, το εμβαδόν δομημένης επιφάνειας, το ύψος και την χρήση, τη βεβαίωση ότι όλα τα κτίσματα και οι κατασκευές έχουν ανεγερθεί προ της 28-07-2011, καθώς και ότι δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις αποκλεισμού υπαγωγής στη διάταξη που περιγράφονται στην παρ. 3 του άρθρου 51 ν. 4685/2020 όπως ισχύει,
 4. αποδεικτικό υποβολής και πληρωμής του e-Παραβόλου,
 5. απλό φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας/ διαβατηρίου.

ε) συμπληρωματικά δικαιολογητικά (έγγραφα):

 1. την υποβληθείσα με αρ. πρωτ. αίτηση διόρθωσης προδήλου σφάλματος του δασικού χάρτη, την αντίρρηση κατά του περιεχομένου του δασικού χάρτη, την αίτηση ακυρώσεως ή οποιοδήποτε άλλο διοικητικό ή ένδικο βοήθημα, με το οποίο αμφισβητείται ότι η εν λόγω ιδιοκτησία έχει δασικό χαρακτήρα εφόσον υφίσταται,
 2. τοπογραφικό διάγραμμα με συντεταγμένες κατά ΕΓΣΑ ’87 ή εναλλακτικά απόσπασμα κτηματολογικού διαγράμματος με συντεταγμένες ή ΚΑΕΚ της ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ,
 3. αρχεία σε μορφή .dxf της κατοικίας και των συνοδευουσών κατασκευών.

Για ποιες περιπτώσεις αποκλείεται η υπαγωγή στις διατάξεις του άρθρου 55;

 • Κτίρια που δεν έχουν τον χαρακτήρα κατοικίας ή κατασκευής συνοδεύουσας την κατοικία.
 • Κτίρια και λοιπές κατασκευές που έχουν ανεγερθεί μετά την 28η Ιουλίου 2011.
 • Κτίρια και λοιπές κατασκευές που βρίσκονται σε περιοχές του δικτύου Natura 2000, σε υγροτόπους που προστατεύονται σύμφωνα με τη συνθήκη Ramsar και σε άλλες περιοχές για τις οποίες ισχύουν ειδικές προστατευτικές διατάξεις της φύσης ή του τοπίου, εκτός εάν κατασκευάστηκαν πριν τον χαρακτηρισμό των περιοχών αυτών.
 • Κτίρια και λοιπές κατασκευές που εμπίπτουν στις περιπτώσεις δ’, ε’, ζ’, η’, θ’, ι’, ια’, ιγ’, ιδ’, ιε’, ιστ’, ιζ’ και ιη’ της παραγράφου 1 του άρθρου 89 του ν. 4495/2017 (Α’ 167).
 • Κτίρια και λοιπές κατασκευές εντός περιοχών που είναι υποχρεωτικώς αναδασωτέες λόγω πυρκαγιάς, σύμφωνα με τη διάταξη της παραγράφου 1 του άρθρου 38 του ν. 998/1979 (Α’ 289), τα οποία έχουν ανεγερθεί μετά την κήρυξη της αναδάσωσης.
 • Κτίρια ή συνοδεύουσες κατασκευές που η διατήρησή τους παρακωλύει την διαφυγή των πολιτών ή την πρόσβαση πυροσβεστικών οχημάτων σε περίπτωση πυρκαγιάς ή άλλου κινδύνου από φυσικά φαινόμενα.

Τι γίνεται όταν το ακίνητο έχει τακτοποιηθεί με άλλους νόμους περί αυθαιρέτων;

Μπορείτε να υποβάλετε κανονικά τη δήλωση και στη συνέχεια, εφόσον περάσει τον έλεγχο και τακτοποιηθεί, θα γίνει συμψηφισμός των προστίμων που πληρώθηκαν με το ειδικό πρόστιμο που θα εκδοθεί.

Σε ποιες ενέργειες πρέπει να προβούν οι ιδιοκτήτες δασικών αυθαιρέτων;

Για την αποτελεσματική και εμπεριστατωμένη υποστήριξη της ηλεκτρονικής αίτησής σας (τακτοποίησης δασικού αυθαιρέτου) για την υπαγωγή στις διατάξεις του άρθρου 55 του ν. 4685/2020 (Οικιστικές Πυκνώσεις), είναι προτιμότερη η επιλογή Δασολόγου Επιστήμονα, ο οποίος διαθέτει εξειδικευμένες γνώσεις φωτοερμηνευτικής ανάλυσης επί της δασικής βλάστησης και άλλων στοιχείων δασικού περιεχομένου, καθώς και της Δασικής Νομοθεσίας, διότι ο δασικός χάρτης αποτελεί ένα αρκετά σύνθετο και δύσκολο αντικείμενο, που πολλές φορές εξαιτίας λανθασμένων χειρισμών, προκύπτουν σφάλματα ή παραλείψεις, με αποτέλεσμα να πλήττονται τα συμφέροντα των πολιτών.

Η εμπειρία μας και η εξειδίκευσή μας σε ένα τόσο μείζονος σημασίας αντικείμενο, όπως αυτό της τακτοποίησης δασικών αυθαιρέτων, μας καθιστά τους πλέον κατάλληλους για την άρτια υποστήριξη όλων των εργασιών που αφορούν την πλήρη σύνταξη του φυσικού φακέλου, με την συμπερίληψη όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών και την υποβολή της αίτησης στην ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα.

Κοινοποίηση:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Αμφισβητήσεις κατά Πράξεων Χαρακτηρισμού

Επεμβάσεις – Δραστηριότητες σε δάση

Μελέτες φυτοτεχνικής διαμόρφωσης έργων πρασίνου

Πάσης φύσεως νομικές συμβουλές σε θέματα επί της δασικής νομοθεσίας

τροποι παροχης υπηρεσιων

Αφουγκραζόμενοι τις τάσεις της σύγχρονης εποχής και η ανάγκη να ανταποκριθούμε σε μία καθημερινότητα που γίνεται απρόβλεπτη και μεταβάλλεται με όλο και πιο γρήγορους ρυθμούς, με σύμμαχο τις αξιόπιστες τεχνολογικές λύσεις που είναι πλέον προσβάσιμες στο ευρύ κοινό και με τη δεδομένη εξοικείωση της πλειοψηφίας  με την ιδέα των τηλεδιασκέψεων και της τηλεργασίας,  παρέχουμε πέραν των δια ζώσης ραντεβού και υπηρεσίες μέσω διαδικτύου χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση.

Οι εξ αποστάσεως τηλεδιασκέψεις αποτελούν την πλέον ιδανική επιλογή για τους ανθρώπους εκείνους, οι οποίοι διαμένουν σε άλλη πόλη, που ζουν και κινούνται μέσα σε μία ολοένα και πιο απαιτητική από άποψη χρόνου καθημερινότητα και οι οποίοι όλο και πιο συχνά πρέπει να μετακινούνται για τη δουλειά ή την προσωπική τους ζωή, η αποδέσμευση του ραντεβού από οποιοδήποτε ‘’τοπικό’’ περιορισμό αποτελεί πλέον πολύ σημαντική διευκόλυνση για τον καθένα. 

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ

Δασολόγος ΑΠΘ, M.Sc.
Περιβαλλοντολόγος

Δασολόγος ΑΠΘ, M.Sc.
Περιβαλλοντολόγος

Ονομάζομαι Καραγεωργόπουλος Απόστολος με καταγωγή από τον Αλμυρό Μαγνησίας. Είμαι διπλωματούχος Δασολόγος – Περιβαλλοντολόγος και κατέχω άδεια ασκήσεως επαγγέλματος Δασολόγου (αρ. Μητρ. ΓΕΩΤ.Ε.Ε. 2-04189) και μελετητικού πτυχίου (αρ. Μητρ. 27356) στις Κατηγορίες 24, 25, 27 με βαθμό Α΄ Τάξης. Είμαι απόφοιτος του Τμήματος Δασολογίας & Φυσικού Περιβάλλοντος του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, με μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης (M.Sc.) στο πεδίο της Υδρολογίας και Περιβαλλοντικής Διαχείρισης Υδατικών Πόρων της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου με τίτλο «Επιστήμη και Τεχνολογία Υδατικών Πόρων» (2015-2017).

Από το 2017 έως το 2021 εργάστηκα τόσο στον μελετητικό όσο και στον εργοληπτικό κλάδο, αποκτώντας σημαντική εμπειρία και εξειδίκευση ασχολούμενος με ένα ευρύ πεδίο αντικειμένων τόσο ως προς τα διάφορα στάδια σε σχέση με το δασικό χάρτη (κατάρτιση, επικαιροποίηση, αντιρρήσεις), όσο και με εκπονήσεις μελετών φωτοερμηνείας, σύνταξης διαχειριστικών μελετών, συμμετοχής σε διαγωνισμούς του Δημοσίου, σύνταξης και εκτέλεσης επιμετρικών εργασιών, καθώς και με τον συντονισμό και την επίβλεψη εργασιών στο πεδίο.

Επόμενο βήμα της επαγγελματικής μου σταδιοδρομίας αποτέλεσε το 2021 η δημιουργία της ατομικής επιχείρησης με την επωνυμία ΄΄ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ΄΄, η οποία εδρεύει στον Αλμυρό Μαγνησίας, διαθέτοντας παράρτημα στην Αθήνα, ενώ δραστηριοποιείται σε όλη την χώρα, παρέχοντας υψηλής ποιότητας υπηρεσίες σε ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων του Δασολόγου, όπως Δασικές, φυτοτεχνικές & περιβαλλοντικές μελέτες, υπηρεσίες δασικών χαρτών και κτηματολογίου, γεωπληροφορικής, σύνταξης μελετών φωτοερμηνείας, διαχείρισης ορεινών βοσκοτόπων, υδάτινων πόρων, αεροφωτογραφήσεων με χρήση ΣμηΕΑ – DRONE και συμβουλευτικές υπηρεσίες.

Στα πλαίσια της παρούσας επαγγελματικής μου δραστηριότητας, αποτελώ εξωτερικός συνεργάτης της Γενικής Διεύθυνσης Δασών & Δασικού Περιβάλλοντος του ΥΠΕΝ, παρέχοντας υπηρεσίες υποστηρικτικών εργασιών για τις ανάγκες του Τμήματος Δασοτεχνικής Διευθέτησης Χειμάρρων & Έργων Ορεινής Υδρονομίας της Διεύθυνσης Δασικών Έργων & Υποδομών.