Δασικοί χάρτες – Αντιρρήσεις

Το γραφείο μας αναλαμβάνει μία σειρά από υπηρεσίες (βήματα), σχετικά με τη διαδικασία υποβολής αντίρρησης κατά του περιεχομένου του αναρτημένου δασικού χάρτη:

 • Εντοπισμός και έλεγχος του χαρακτήρα της περιοχής ενδιαφέροντος
 • Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών και ενημέρωση σχετικά με όλα τα πιθανά σενάρια επιτυχούς έκβασης της υπόθεσής σας
 • Συγκέντρωση και έλεγχος των απαραίτητων δικαιολογητικών
 • Υποβολή αντίρρησης κατά του περιεχομένου του δασικού χάρτη με την σύνταξη και υποβολή πλήρους φακέλου στο αρμόδιο Σημείο Υποστήριξης Ανάρτησης Δασικού Χάρτη (Σ.Υ.Α.Δ.Χ.)
 • Σύνταξη τεχνικής έκθεσης Φωτοερμηνείας – Πραγματογνωμοσύνης, με την κατά περίπτωση συμπληρωματικής διενέργειας επιτόπιας αυτοψίας για λόγους μη ευκρίνειας βασικών στοιχείων π.χ. βαθμίδων ή ελαιόδεντρων από τις δορυφορικές εικόνες και η οποία δύναται να υποστηρίξει ακόμη περισσότερο την αντίρρηση
 • Υποστήριξη της αντίρρησης ως Τεχνικός Σύμβουλος κατά την εκδίκασή της στην αρμόδια Επιτροπή Εξέτασης Αντιρρήσεων (ΕΠ.Ε.Α.).
Συχνεσ ερωτησεισ

Όσα χρειάζεται να γνωρίζετε για τους δασικούς χάρτες και τις αντιρρήσεις δασικών χαρτών.

Αντικείμενο των δασικών χαρτών αποτελεί η διαχρονική καταγραφή της οριοθέτησης των δασικών οικοσυστημάτων, καθώς και των εκτάσεων μη δασικού χαρακτήρα, που δεν υπάγονται στις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας. Οι δασικοί χάρτες δεν απεικονίζουν όρια ιδιοκτησιών, ενώ ρυθμίζουν τον χαρακτήρα των εκτάσεων, δεν επεμβαίνουν στο ιδιοκτησιακό καθεστώς και δε θίγουν ιδιοκτησιακά δικαιώματα.

Αρχικό στάδιο αποτελεί η κατάρτιση των δασικών χαρτών. Συνοπτικά, μπορεί να προβληθεί η ακόλουθη σειρά σταδίων σε σχέση με το δασικό χάρτη:

Κατάρτιση –› θεώρηση –› ανάρτηση –› αντιρρήσεις –› κύρωση –› δημοσίευση–› οριστικοποίηση –› αναμόρφωση –› εκ νέου κύρωση –› εκ νέου δημοσίευση –› κατάρτιση δασολογίου

Αφορά το στάδιο κατά το οποίο δημοσιεύεται ανακοίνωση της οικείας Διεύθυνσης Δασών για την ανάρτηση του δασικού χάρτη στον ειδικό διαδικτυακό τόπο ανάρτησης δασικών χαρτών και υποβολής αντιρρήσεων της ιστοσελίδας του Ν.Π.Δ.Δ. “Ελληνικό Κτηματολόγιο”, με αναφορά στον τόπο και τον χρόνο της ανάρτησης και πρόσκληση των ενδιαφερομένων για την υποβολή αντιρρήσεων κατά του αναρτημένου δασικού χάρτη με αναφορά στο χρόνο, τον τόπο και τον τρόπο υποβολής αυτών. Με αυτό τον τρόπο μπορεί κάθε ενδιαφερόμενος/η να λαμβάνει γνώση και να ελέγχει τον χαρακτήρα που φέρει η ιδιοκτησία του και εφόσον δει ότι «ζημιώνεται», να είναι σε θέση να υποβάλλει αντίρρηση ή κατά περίπτωση να κάνει αίτηση διόρθωσης πρόδηλου σφάλματος εντός αποκλειστικής χρονικής προθεσμίας που ορίζει η οικεία Διεύθυνση Δασών. Ο Δασικός χάρτης αναρτάται κατόπιν απόφασης της αρμόδιας Διεύθυνσης Δασών της εκάστοτε Περιφερειακής Ενότητας.

Οι εκτάσεις που αποδίδονται ως δασικές ή χορτολιβαδικές εμπίπτουν σε ιδιαίτερο καθεστώς προστασίας, γιατί επηρεάζει όχι μόνο τη χρήση γης αλλά ακόμα και το ιδιοκτησιακό καθεστώς, το οποίο αποτελεί παρεμπίπτον ζήτημα, αφού εκτάσεις που διαπιστώνονται ως δασικές και δεν έχουν αναγνωριστεί ως ιδιωτικές (με διοικητικό ή δικαστικό τρόπο) υπάγονται στις διατάξεις της Δασικής Νομοθεσίας, το μαχητό τεκμήριο της κυριότητας του Δημοσίου υπερτερεί έναντι των τίτλων ιδιοκτησίας. Συνεπώς ο πολίτης θα πρέπει να λάβει γνώση του περιεχομένου του δασικού χάρτη και να προχωρήσει στην υποβολή αντίρρησης ή κατά περίπτωση σε αίτηση διόρθωσης πρόδηλου σφάλματος.

Για τις εκτάσεις που δε θα ασκηθεί αντίρρηση, θα γίνει άμεσα η κύρωση και ο χαρακτήρας αυτών θα καταστεί τελεσίδικος. Ο δασικός χάρτης μετά την κύρωσή του δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), καθίσταται οριστικός και έχει πλήρη αποδεικτική ισχύ σε κάθε διοικητική ή δικαστική μορφή.

 • από την ιστοσελίδα του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ
 • από την ιστοσελίδα του ΥΠΕΝ
 • από την ιστοσελίδα της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης
 • από την οικεία Διεύθυνση Δασών, όπου αναρτάται η απόφαση
 • από τα αρμόδια Δασαρχεία του εκάστοτε Νομού
 • από τα δημοτικά, τοπικά ή διαμερισματικά καταστήματα των Δήμων, όπου αναρτάται η απόφαση
 • από τα τοπικά Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης

Δικαίωμα υποβολής αντίρρησης  έχουν φυσικά και νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου, καθώς και το Ελληνικό Δημόσιο και οι οικείοι Ο.Τ.Α. πρώτου και δεύτερου βαθμού, εφόσον επικαλούνται για τη θεμελίωση του έννομου συμφέροντός τους εμπράγματα (π.χ. κυριότητας) ή ενοχικά (π.χ. μίσθωσης) δικαιώματα στις περιληφθείσες στον αναρτηθέντα δασικό χάρτη δασικές, χορτολιβαδικές και βραχώδεις ή πετρώδεις εκτάσεις.

Οι αντιρρήσεις αφορούν αποκλειστικά και µόνο στην αμφισβήτηση του χαρακτήρα ή της μορφής των εμφανιζόμενων στον δασικό χάρτη εκτάσεων, δεν εξετάζονται θέματα ιδιοκτησίας, ούτε θίγονται ιδιοκτησιακά δικαιώματα του δημοσίου ή ιδιωτών. Για την υποβολή των αντιρρήσεων καταβάλλεται υποχρεωτικά ειδικό τέλος ανάλογα µε το εμβαδόν που αφορά η αντίρρηση.

 

Με τις αντιρρήσεις προβάλλονται λόγοι που αφορούν αποκλειστικά και μόνο την αμφισβήτηση του χαρακτήρα ή της μορφής των εμφανιζόμενων στο δασικό χάρτη εκτάσεων, καθώς επίσης και της σωστής απόδοσης των οριογραμμών δασικής ή χορτολιβαδικής βλάστησης.

α) υπογεγραμμένο το αντίγραφο της φόρμας των αντιρρήσεων

β) έγγραφα τα οποία αποδεικνύουν το έννομο συμφέρον, υπό μορφή απλών αντιγράφων (τίτλοι ιδιοκτησίας, συμβόλαια, παραχωρητήρια)

γ) οποιοδήποτε τυχόν στοιχείο που αποδεικνύει ή υποστηρίζει τους ισχυρισμούς σας για το μη δασικό/χορτολιβαδικό χαρακτήρα της έκτασης (διοικητικές πράξεις, βεβαιώσεις αρμοδίων υπηρεσιών, αμετάκλητες δικαστικές αποφάσεις, οικοδομικές άδειες, φωτοερμηνείες, τεχνικές εκθέσεις), τον οποίο αμφισβητείτε

δ) φωτοαντίγραφο του παραστατικού που πιστοποιεί την καταβολή του αναλογούντος ειδικού τέλους

ε) αντίγραφο του αποδεικτικού υποβολής των αντιρρήσεων

στ) τοπογραφικό διάγραμμα με συντεταγμένες κατά ΕΓΣΑ ’87 ή εναλλακτικά απόσπασμα κτηματολογικού διαγράμματος με συντεταγμένες ή ΚΑΕΚ της ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

ζ) απλό φωτοαντίγραφο εντύπου Ε9 που υποβάλλεται στη Δ.Ο.Υ., εφόσον από αυτό προκύπτει η ταυτότητα του γεωτεμαχίου

η) απλό φωτοαντίγραφο ταυτότητας.

Για οποιαδήποτε επιπλέον διευκρίνιση ή τυχόν πληροφορίες θέλετε να μάθετε περί των δικαιολογητικών των οποίων θα πρέπει να επικαλεστείτε προκειμένου να  υποβάλλετε αντίρρηση, επικοινωνήστε μαζί μας.

Για την υποβολή αντίρρησης, πλην ορισμένων εξαιρέσεων ο πολίτης θα πρέπει να καταβάλλει ειδικό τέλος, το ύψος  του οποίου εξαρτάται από την έκταση της περιοχής για την οποία υποβάλλει αντίρρηση.

 Από την καταβολή του ειδικού τέλους άσκησης αντιρρήσεων εξαιρούνται:

 • αντιρρήσεις που αφορούν περιοχές που έχουν συμπεριληφθεί στο δασικό χάρτη, λόγω μη αποτύπωσης του περιγράμματος της παρ. 2 περίπτωση α’ του άρθρου 23 του ν. 3889/2010, όπως ισχύει, καθώς και οι εκτάσεις που εμπίπτουν στις περιπτώσεις της παρ. 3β του άρθρου 31 του ν. 4280/2014, όπως ισχύει (σημ. ρυμοτομικά σχέδια)
 • αντιρρήσεις που αφορούν σε περιοχές που εμφανίζονται ως δασικές στη φωτοερμηνεία της παλαιότερης αεροφωτογράφησης, αλλά περιλαμβάνονται σε διανομές (κληροτεμάχια) του εποικισμού
 • αντιρρήσεις που αφορούν περιοχές που εμφανίζονται ως χορτολιβαδικές, βραχώδεις ή πετρώδεις, είτε κατά την παλαιότερη είτε κατά την πρόσφατη αεροφωτογράφιση, αλλά περιλαμβάνονται σε περιοχές του εποικισμού
 • αντιρρήσεις που αφορούν περιοχές για τις οποίες έχουν εκδοθεί τελεσίδικες πράξεις χαρακτηρισμού κατά τη διαδικασία τού άρθρου 14 ν. 998/1979, οι οποίες δεν απεικονίζονται στους αναρτημένους δασικούς χάρτες
 • αντιρρήσεις κατά το τμήμα που αφορούν σε εκκρεμείς αιτήσεις και υποθέσεις στη διαδικασία του άρθρου 14 ν. 998/1979 (άρθρο 28 παρ. 18.α ν. 2664/1998 όπως ισχύει).

 

Το ύψος του ειδικού τέλους άσκησης των αντιρρήσεων κατά του περιεχομένου του αναρτημένου δασικού χάρτη, για κάθε υποβαλλόμενη αντίρρηση και ανάλογα με το εμβαδόν της έκτασης της οποίας αμφισβητείται ο χαρακτήρας με αυτή, καθορίζεται ως εξής:

Κλάση έκτασης

Ποσά

α) έως 100 m2

5,00 €

β) έως 1.000 m2

20,00 €

γ) 1.000 – 5.000 m2

45,00 €

δ) 5000 – 10.000 m2

90,00 €

ε) 10.000 – 20.000 m2

175,00 €

στ) 20.000 – 100.000 m2

450,00 €

ζ) 100.000 – 300.000 m2

700,00 €

η) >300.000 m2

1650,00 €

Το ύψος του ειδικού τέλους άσκησης των αντιρρήσεων κατά του περιεχομένου του αναρτημένου δασικού χάρτη, για κάθε υποβαλλόμενη αντίρρηση και ανάλογα με το εμβαδόν της έκτασης της οποίας αμφισβητείται ο χαρακτήρας με αυτή, καθορίζεται ως εξής:

Η Αίτηση Διόρθωσης Πρόδηλου Σφάλματος είναι μια διαδικασία με την οποία μπορείτε να αιτηθείτε τη διόρθωση συγκεκριμένων κατηγοριών σφαλμάτων του δασικού χάρτη ατελώς.

Οι αιτήσεις αυτές:

 • διορθώνουν προφανή σφάλματα τεχνικής φύσης ή φωτοερμηνείας,
 • εξετάζονται σε υπηρεσιακό επίπεδο από τις τοπικές αρμόδιες Δασικές Υπηρεσίες και
 • εφόσον υπάρχει συμφωνία για το πρόδηλο του σφάλματος, γίνεται η σχετική διόρθωση.

Ως πρόδηλο σφάλμα στη διαδικασία κατάρτισης του δασικού χάρτη καθορίζεται οποιαδήποτε προφανής:

α) τεχνικού χαρακτήρα απόκλιση ή εσφαλμένη τεχνική απόδοση των οριογραμμών που παρατηρείται πάνω στα φωτογραμμετρικά υπόβαθρα και προκύπτει είτε από μετρήσεις εδάφους ή φωτοερμηνευτικής απόδοσης του θεματικού περιεχομένου του χάρτη, που έρχεται σε αντίθεση με την εικόνα που παρουσιάζεται σ’ αυτά

β) παράλειψη, εκ παραδρομής, της αποτύπωσης σαφώς δασικής έκτασης εντός ευρύτερης άλλης μορφής (αγροτικής κ.λπ.) και το αντίστροφο,

γ) απεικόνιση εμφανώς λανθασμένη αγροτικής έκτασης ως δασικής και το αντίστροφο

δ) παράλειψη εγγραφών στοιχείων των πολυγώνων του χάρτη στη βάση δεδομένων

ε) λάθος αποτύπωση θεματικής επιφάνειας που οφείλεται σε διαμορφωμένα στοιχεία εικόνας (φωτογραφίας) λόγω διαβαθμισμένων περιοχών

στ) απόδοση ως “χορτολιβαδικής”, έκτασης που αφορά σε πεδινή και ομαλής κλίσης περιοχή, η οποία εξαιρείται της υπαγωγής στις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας, σύμφωνα με το π.δ. 32/2016 (ΦΕΚ 46 Α’)

ζ) απόδοση ως “χορτολιβαδικής”, έκτασης που αφορά σε αναγνωρισμένη, κατά τις κείμενες διατάξεις, έναντι του Δημοσίου ως ιδιωτικής, η οποία εξαιρείται της υπαγωγής στις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας

η) απόδοση ως δασικής, έκτασης που αφορά τεχνητή δασική φυτεία, η οποία εξαιρείται της υπαγωγής στις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας

θ) ειδικά σφάλματα που οφείλονται σε παράλειψη απεικόνισης πράξεων της διοίκησης πριν την κύρωση του δασικού χάρτη

Κάθε αντίρρηση υποβάλλεται για το σύνολο ή μέρος των εκτάσεων δασικού/ χορτολιβαδικού χαρακτήρα, που περιλαμβάνονται εντός γεωτεμαχίου/πολυγώνου, επί του οποίου ο ενδιαφερόμενος επικαλείται έννομο συμφέρον. Για κάθε γεωτεμάχιο υποβάλλεται μία αντίρρηση, πλην της περίπτωσης που για τμήμα της αμφισβητούμενης έκτασης προβλέπεται η υποβολή αντίρρησης ατελώς.

Οι αντιρρήσεις υποβάλλονται σε ηλεκτρονική φόρμα, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην πρόσκληση υποβολής αντιρρήσεων, στον ειδικό δικτυακό τόπο ανάρτησης δασικών χαρτών και υποβολής αντιρρήσεων. Με την ολοκλήρωση της ηλεκτρονικής κατάθεσης, χορηγείται αριθμός πρωτοκόλλου.

Τα αποδεικτικά στοιχεία που επικαλείται ο ενδιαφερόμενος, στα οποία περιλαμβάνονται και αυτά που αποδεικνύουν την καταβολή του ειδικού τέλους και το έννομο συμφέρον του, αποστέλλονται εντός της προθεσμίας υποβολής αντιρρήσεων σε έντυπη μορφή, στο Σημείο Υποστήριξης Ανάρτησης Δασικού Χάρτη (Σ.Υ.Α.Δ.Χ.), σύμφωνα με όσα ορίζονται ειδικώς στην πρόσκληση υποβολής των αντιρρήσεων.

Στο φάκελο αποστολής αναγράφεται υποχρεωτικά το όνομα του ενδιαφερόμενου και ο αριθμός πρωτοκόλλου των αντιρρήσεων που υποβλήθηκαν.

Για την αποτελεσματική και εμπεριστατωμένη υποστήριξη της αντίρρησής σας, είναι προτιμότερη η επιλογή Δασολόγου Επιστήμονα, ο οποίος πρέπει να διαθέτει εξειδικευμένες γνώσεις φωτοερμηνευτικής ανάλυσης επί της δασικής βλάστησης και άλλων στοιχείων δασικού περιεχομένου, λογισμικών συστημάτων γεωπληροφορικής  και Δασικής Νομοθεσίας, καθώς ο δασικός χάρτης αποτελεί ένα αρκετά σύνθετο και δύσκολο αντικείμενο, που πολλές φορές εξαιτίας λανθασμένων χειρισμών, προκύπτουν σφάλματα ή παραλείψεις, με αποτέλεσμα να πλήττονται τα συμφέροντα των πολιτών.

Η εμπειρία μας και η εξειδίκευσή μας σε ένα τόσο νευραλγικής σημασίας αντικείμενο, όπως αυτό του δασικού χάρτη, μας καθιστά τους πλέον κατάλληλους για την άρτια υποστήριξη των υποθέσεών σας.

ΚΛΕΙΣΤΕ ΜΙΑ
ΔΩΡΕΑΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Αποστόλης Καραγεωργόπουλος

Έχετε ερωτήσεις;

Αποστόλης Καραγεωργόπουλος

Επικοινωνήστε μαζί μας

Αποστόλης Καραγεωργόπουλος

Λύση της υπόθεσής σας

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Αμφισβητήσεις κατά Πράξεων Χαρακτηρισμού

Επεμβάσεις – Δραστηριότητες σε δάση

Μελέτες φυτοτεχνικής διαμόρφωσης έργων πρασίνου

Πάσης φύσεως νομικές συμβουλές σε θέματα επί της δασικής νομοθεσίας

τροποι παροχης υπηρεσιων

Αφουγκραζόμενοι τις τάσεις της σύγχρονης εποχής και η ανάγκη να ανταποκριθούμε σε μία καθημερινότητα που γίνεται απρόβλεπτη και μεταβάλλεται με όλο και πιο γρήγορους ρυθμούς, με σύμμαχο τις αξιόπιστες τεχνολογικές λύσεις που είναι πλέον προσβάσιμες στο ευρύ κοινό και με τη δεδομένη εξοικείωση της πλειοψηφίας  με την ιδέα των τηλεδιασκέψεων και της τηλεργασίας,  παρέχουμε πέραν των δια ζώσης ραντεβού και υπηρεσίες μέσω διαδικτύου χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση.

Οι εξ αποστάσεως τηλεδιασκέψεις αποτελούν την πλέον ιδανική επιλογή για τους ανθρώπους εκείνους, οι οποίοι διαμένουν σε άλλη πόλη, που ζουν και κινούνται μέσα σε μία ολοένα και πιο απαιτητική από άποψη χρόνου καθημερινότητα και οι οποίοι όλο και πιο συχνά πρέπει να μετακινούνται για τη δουλειά ή την προσωπική τους ζωή, η αποδέσμευση του ραντεβού από οποιοδήποτε ‘’τοπικό’’ περιορισμό αποτελεί πλέον πολύ σημαντική διευκόλυνση για τον καθένα. 

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ

Δασολόγος ΑΠΘ, M.Sc.
Περιβαλλοντολόγος

Δασολόγος ΑΠΘ, M.Sc.
Περιβαλλοντολόγος

Ονομάζομαι Καραγεωργόπουλος Απόστολος με καταγωγή από τον Αλμυρό Μαγνησίας. Είμαι διπλωματούχος Δασολόγος – Περιβαλλοντολόγος και κατέχω άδεια ασκήσεως επαγγέλματος Δασολόγου (αρ. Μητρ. ΓΕΩΤ.Ε.Ε. 2-04189) και μελετητικού πτυχίου (αρ. Μητρ. 27356) στις Κατηγορίες 24, 25, 27 με βαθμό Α΄ Τάξης. Είμαι απόφοιτος του Τμήματος Δασολογίας & Φυσικού Περιβάλλοντος του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, με μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης (M.Sc.) στο πεδίο της Υδρολογίας και Περιβαλλοντικής Διαχείρισης Υδατικών Πόρων της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου με τίτλο «Επιστήμη και Τεχνολογία Υδατικών Πόρων» (2015-2017).

Από το 2017 έως το 2021 εργάστηκα τόσο στον μελετητικό όσο και στον εργοληπτικό κλάδο, αποκτώντας σημαντική εμπειρία και εξειδίκευση ασχολούμενος με ένα ευρύ πεδίο αντικειμένων τόσο ως προς τα διάφορα στάδια σε σχέση με το δασικό χάρτη (κατάρτιση, επικαιροποίηση, αντιρρήσεις), όσο και με εκπονήσεις μελετών φωτοερμηνείας, σύνταξης διαχειριστικών μελετών, συμμετοχής σε διαγωνισμούς του Δημοσίου, σύνταξης και εκτέλεσης επιμετρικών εργασιών, καθώς και με τον συντονισμό και την επίβλεψη εργασιών στο πεδίο.

Επόμενο βήμα της επαγγελματικής μου σταδιοδρομίας αποτέλεσε το 2021 η δημιουργία της ατομικής επιχείρησης με την επωνυμία ΄΄ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ΄΄, η οποία εδρεύει στον Αλμυρό Μαγνησίας, διαθέτοντας παράρτημα στην Αθήνα, ενώ δραστηριοποιείται σε όλη την χώρα, παρέχοντας υψηλής ποιότητας υπηρεσίες σε ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων του Δασολόγου, όπως Δασικές, φυτοτεχνικές & περιβαλλοντικές μελέτες, υπηρεσίες δασικών χαρτών και κτηματολογίου, γεωπληροφορικής, σύνταξης μελετών φωτοερμηνείας, διαχείρισης ορεινών βοσκοτόπων, υδάτινων πόρων, αεροφωτογραφήσεων με χρήση ΣμηΕΑ – DRONE και συμβουλευτικές υπηρεσίες.

Στα πλαίσια της παρούσας επαγγελματικής μου δραστηριότητας, αποτελώ εξωτερικός συνεργάτης της Γενικής Διεύθυνσης Δασών & Δασικού Περιβάλλοντος του ΥΠΕΝ, παρέχοντας υπηρεσίες υποστηρικτικών εργασιών για τις ανάγκες του Τμήματος Δασοτεχνικής Διευθέτησης Χειμάρρων & Έργων Ορεινής Υδρονομίας της Διεύθυνσης Δασικών Έργων & Υποδομών.